fbpx

 

 

Genel Hükümler ve Koşullar

 

Bu genel hüküm ve koşullar, (bundan sonra “HK” olarak anılacaktır), Air Claims International (bundan sonra “ACI” olarak anılacaktır) ile ACI web sitesini kullanan, HK’ı kabul etmiş kullanıcılar (bundan sonra “Kullanıcılar”), arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır.

 

  1. Tanımlar

 

1.1. “Müşteri(ler)”: HK’ı kabul eden Kullanıcı(lar)dır. Kabul etme beyanı, Kullanıcı(lar) tarafından ACI web servisindeki yetkilendirme mektubu imzalanırken verilir.

 

1.2. “Sözleşme”: Bu Genel Hüküm ve Koşulların Müşteri tarafından kabulünden sonra Müşteri ile ACI arasında yapılan sözleşmedir. Müşteri, ilgili sayfayı imzalayarak veya başka şekilde HK’ı kabul ettiğinde veya kabul etme niyetini belirttiğinde taraflar arasında Sözleşme kurulmuş kabul edilir.

 

1.3. . “Uçuş Tazminat Yönetmeliği”: Uçuşlarda biniş reddi, iptaller ya da uzun gecikmeler yaşanması halinde yolcuların tazminat ve destek alma haklarını düzenleyen kuralları tanımlayan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 261/2004 sayılı ve 11 Şubat 2004 tarihli Yönetmeliği.

 

1.4. “Tazminat Başvurusu”: Uçuş Tazminatı Yönetmeliği ya da diğer ilgili mevzuat kapsamında parasal tazminat, zarar tazmini veya para iadesi için bir havayoluna yapılan başvuru.

 

1.5 1.5 “Tazminat Tutarı”: Müşteri, işbu Genel Hüküm ve Koşulları kabul ettikten sonra, bir Başvuru ile ilgili olarak bir Müşteriye veya ACI şirketine tazminat olarak havayolu tarafından ödenen toplam para tutarı.

 

  1. Sözleşmenin Amacı

 

Bu Sözleşmenin amacı, Uçuş gecikmeleri, uçuş iptali, çifte rezervasyon ve uçuş ve seyahat ile ilgili tazminata konu diğer durumlarda ACI ya da yasal temsilcilerinin tazminat talep etmek üzere Müşterilere Uçuş Tazminat Yönetmeliği ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca hizmet sağlayacakları HK’ı belirlemektir.

 

Sunulan bu hizmetin doğası gereği, ACI yapılacak başvurular için başarılı bir şekilde sonuçlanma garantisi veremez.

 

  1. Sözleşme

 

Müşteri sunulan servisi kullanırsa işbu Genel Hükümler ve Koşulları kabul etmiş kabul edilir.

 

ACI ile imzalı bir sözleşme paylaştıktan sonra, Müşteri, ACI şirketini kendi adına, varsa himayesindeki küçük yaştaki yolcular adına ya da himayesindeki yaşlı yolcular adına yasal olarak yetkilendirdiğini ve adına sözleşmeli bir ilişki içine girme yetkisi verdiğini kabul etmiş olur.

 

Müşteri, beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu, dürüstlüğünü ve eksiksiz oluşunu garanti eder.

 

Müşteri, Başvuru’nun üçüncü şahıslar aracılığıyla yapılmayacağını ve aynı konuda Müşteri ile havayolu şirketi arasında hiçbir yasal uyuşmazlığın mevcut olmadığını veya ileride mevcut olmayacağını garanti eder.

 

Bu Sözleşmeyi kabul ettikten sonra Müşteri, yasal başvuru hakkını ACI bünyesine devretmektedir. Var olan herhangi bir yetkilendirme (varsa), bu Sözleşme kabul edilmeden önce iptal edilmelidir ve üçüncü taraflara başka bir yetkilendirme yapılamaz.

 

Sözleşmeli bir yasal temsilcinin bir Davacı veya bir ulusal icra organı gibi bir mahkeme veya devlet organıyla doldurması veya bir Avukat veya hukuk firması gibi sözleşmeli bir yasal temsilciye bir Talep devretmesi için kullanılması durumunda ACI’nin sözleşmeli yasal temsilciye ACI’ye iletilen tüm verilere erişmesine izin verecektir ve yasal temsilcinin işlemler ile ilgili bilgileri ACI’ye aktarılmasına izin verecektir. Mahkemenin ayrı bir Vekaletname veya diğer ek belgelerinin gerek durumunda, Müşteri bu ek belgeleri imzalamayı taahhüt eder.

Sözleşmeli yasal temsilci, başarı ihtimalinin yetersiz olduğu görüşünde ise Müşteriye bu konuda bilgi verilecek ve ne ACI, ne de sözleşmeli yasal temsilci daha fazla girişimde bulunmayacaktır.

 

ACI, bu hükümler ve koşulları dilediği zaman, makul bir süre önceden haber vermek kaydıyla değiştirebilir, gözden geçirebilir veya güncelleyebilir. Müşteriler, ACI web sitesinde, e-posta bildirimlerinde, kısa mesaj bildirimleriyle veya buna benzer diğer araçlarla bir duyuru yayınlayarak bu değişikliklerden haberdar edilir.

 

Müşteri, bu Sözleşmenin amacını yerine getirmesi için, ACI adına bir Yetkilendirme Belgesi imzalar. Bu Yetkilendirme Belgesi, Müşterinin rızası doğrultusunda tazminat başvurusuyla ilgili diğer işler de için kullanılabilir.

 

  1. Ödemeler, maliyetler ve paranın aktarımı

 

ACI tarafından kısmen veya tamamen başarılı sonuçlanan bir başvuru halinde, tazminat tutarı ve/veya geri ödeme tutarı, Müşteriye hizmet bedeli düşüldükten sonra iletilir.

 

Hiçbir durumda, ACI Müşteri’den faiz talep etmez.

 

ACI tarafından sunulan hizmetleri kullanırken internet erişimi nedeniyle oluşabilecek tüm potansiyel ücretler ve maliyetler Kullanıcı’ya (ve dolayısıyla Müşteri’ye) aittir. Müşteri, olası para transfer ücretlerinin, masrafların ve uluslararası para transferlerinde ödenecek ek maliyetlerin maliyetini karşılayacaktır. Müşteri ayrıca, Euro kabul etmemesi durumunda para takas maliyetini de karşılayacaktır.

 

ACI Hizmet Bedeli olarak, Müşteriye aktarılacak toplam tazminat tutarının %25’ini (YÜZDE YİRMİ BEŞ) tahsil eder. Bu tutara vekalet ücreti, yasal danışmanlık bedeli, mahkeme ücretleri, tahsilât bedeli, faiz veya benzeri herhangi bir masraf dahil değildir; konu masraflar tek başına ACI tarafından karşılanır.

 

Bu süreçte Sözleşmeli bir yasal temsilci kullanılması durumunda, Müşteriye verilen toplam tutarın %25’i (YÜZDE YİRMİ BEŞ) başta kesilen hizmet ücretine eklenir.

 

  1. İlgili Mevzuat ve Yetki Sınırları

 

Bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeye konu herhangi bir anlaşmazlık, uyuşmazlık, itiraz veya sözleşme hükümlerinin ihlali, sona ermesi veya geçerliliğini yitirmesi hallerinden türeyen ihtilaflar, Finlandiya Ticaret Odası Tahkim Kurallarına tabi tahkim yoluyla çözülür. Tahkim sürecinde hakem sayısı bir olacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Uygulanan yasa Finlandiya kanunlarıdır.

 

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Bu web sitesi, telif haklarıyla korunan metin, yazılım, fotoğraf, video, grafik, müzik ve ses dahil olmak üzere çeşitli tescilli bilgiler içerir. Telif hakkı yasası uyarınca açıkça yazılı izin verilmediği veya izin alınmadığı sürece, bu sitenin hiçbir kısmı çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz. Bu sitedeki materyalleri sadece kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için kullanabilirsiniz.

 

  1. Veri İşleme İzni

 

Müşteri, bu HK kapsamındaki amacı yerine getirmek üzere ACI tarafından kişisel verilerin toplanabileceğini, alınabileceğini, işlenebileceğini ve saklanabileceğini kabul eder.

 

Ayrıca, Müşterinin kişisel verileri, bu sözleşmenin amacını en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli görüldüğü takdirde sözleşmeli yasal temsilciler gibi üçüncü taraflara aktarılabilir.

 

Daha fazla ayrıntı için ACI Gizlilik Politikasına göz atınız.

 

  1. Diğer Hükümler ve Koşullar

 

Müşteri, ACI tarafından web sitesinde veya başka bir medya ortamında sağlanan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili hiçbir garanti verilmediğini anlar ve kabul eder.

 

Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir yargı merciinde yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin bahse konu yargı merciindeki geçerliliği veya uygulanabilirliği etkilenmez veya bu Sözleşmenin bahse konu ya da diğer hükümlerinin diğer yargı mercilerindeki geçerliliği veya uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez.

 

 

 

Copy link