fbpx

 

 

Yleiset Käyttöehdot

 

Nämä yleiset käyttöehdot (myöhemmin viitattu YK:na) koskevat Air Claims Internationalia (tästä edespäin “ACI”) ja käyttäjiä kaikkialla tai osassa ACI:n nettisivuja (tästedes “käyttäjä(t)”, jotka ovat hyväksyneet YK:t).

 

  1. Määrittely

 

1.1. “Asiakas/asiakkaat”: Käyttäjä(t), jotka ovat hyväksyneet YK:t. Käyttäjä(t) antavat hyväksynnän allekirjoittamalla lupakirjeen ACI:n verkkopalvelussa.

 

1.2. “Sopimus”: sopimus asiakkaan ja ACI:n välillä, joka on saavutettu asiakkaan hyväksyttyä yleiset käyttöehdot. Sopimuksen voidaan katsoa syntyneen, kun asiakas on esittänyt aikomuksen hyväksyä tai omaksua YK:t joko allekirjoittamalla allekirjoitussivun tai muilla tavoilla.

 

1.3. “Lentokorvausasetus”: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta.

 

1.4. “Vaatimus”: Lentokorvausasetuksen, ja muiden asiaankuuluvien lakien, määräämä korvausvaatimus (mikä tahansa summa tai muoto) lentoyhtiölle rahallisesta korvauksesta, vahingoista tai maksun palautuksesta.

 

1.5. “Vaatimuksenkorvaus”: Lentoyhtiön maksama kokonaissumma liittyen vaatimukseen korvauksena tai muulla tavalla asiakkaalle tai ACI:lle, kun asiakas on hyväksynyt yleiset käyttöehdot.

 

  1. Sopimuksen tarkoitus

 

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää YK:t, joiden avulla ACI ja heidän määritetyt lakiedustajat antavat asiakkaille palvelun korvauksien hakemiseen lentojen myöhästyksistä, lentojen peruutuksista, lentojen ylibuukkauksista tai muista matkustamiseen liittyvistä asioista johtuen lentokorvausasetuksen ja muiden asiaankuuluvien lakien määritysten mukaisesti.

 

Tarjotun palvelun luonteen vuoksi ACI ei takaa vaatimusten hyväksymistä.

 

  1. Sopimus

 

Käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy käyttöehdot.

 

Antamalla hänen allekirjoituksensa ACI:lle, asiakas takaa, että hän on valtuutettu ja oikeuskelpoinen sopimussuhteeseen ACI:n kanssa itsensä puolesta ja tarvittaessa hänen alaikäisen matkustajan puolesta ja/tai muiden asiakkaiden puolesta, kun sovellettavissa.

 

Asiakas takaa, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, totuudenmukaisia, rehellisiä ja kokonaiset.

 

Asiakas takaa, että vaatimusta ei ole osoitettu kolmansille osapuolille eikä oikeudellista riitaa ole vireillä tai odotettavissa asiakkaan ja lentoyhtiön välillä samasta asiasta.

 

Sopimuksen hyväksymisen jälkeen asiakas määrittää vaatimuksen saantioikeuden ACI:lle. Kaikki olemassa olevat toimeksiannot ja tehtävät, sikäli kun sellaisia on, täytyy peruuttaa ennen sopimuksen hyväksymistä, eikä uusia toimeksiantoja tai tehtäviä saa asettaa kolmansille osapuolille.

 

Jos oikeudellista edustajaa käytetään vaatimuksen tekemiseen tuomioistuimen tai valtion elimen kuten kansallisen täytäntöönpanoelimen kanssa, tai vaatimus annetaan oikeudelliselle edustajalle kuten asianajajalle tai asianajotoimistolle, asiakas sallii sopimuspuolelle oikeudellisen edustajan pääsyn kaikkiin ACI:lle toimitettuihin tietoihin ja sallii oikeudelliselle edustajalle oikeuden siirtää tietoja ACI:lle liittyen ACI:n menettelyihin.

Jos oikeudellisen edustajan mielestä onnistumisen mahdollisuus on riittämätön, asiakkaalle ilmoitetaan tästä eikä ACI tai oikeudellinen edustaja ryhdy lisätoimenpiteisiin.

 

ACI voi muuttaa, korjata ja päivittää näitä käyttöehtoja milloin vain kohtuullisella ilmoituksella. Asiakkaille ilmoitetaan muutoksista julkaisemalla julkisen ilmoituksen ACI:n verkkosivuilla, sähköposti-ilmoituksella, tekstiviestillä tai muilla vastaavilla tavoilla.

 

Tämän sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi asiakas allekirjoittaa valtakirjan ACI:lle. Tätä valtakirjaan voidaan käyttää erilaisiin vaatimuksiin liittyviin toimeksiantoihin asiakkaan suostumuksella.

 

  1. Maksut, kustannukset ja varojen siirto

 

ACI:n epäonnistuneen vaatimuksen tapauksessa palvelu on asiakkaalle ilmainen. Tähän sisältyy mahdolliset kulut tuomioistuimesta tai valtion elimeltä kuten kansalliselta toimeenpanoelimeltä tai vaatimuksesta johtuvat asian käsittelykulut oikeudelliselle edustajalle.

 

Osittain tai täysin onnistuneesta ACI:n tekemästä vaatimuksesta korvaus, vahingonkorvaus ja/tai takaisinmaksu ohjataan asiakkaalle. Tästä kokonaissummasta vähennetään sitä ennen palvelumaksu.

 

Missään tapauksessa ACI ei kerää korkoa asiakkaalta, eikä asiakas korkoa ACI:lta.

 

Jos asiakas käyttää matkatoimistoa ja matkatoimisto lähettää ACI:n vaatimuksen korvauksen, asiakkaan matkatoimisto saattaa vähentää maksuja asiakkaan ja matkatoimiston välisten sopimusten suhteen.

 

Kaikki mahdolliset kulut ja maksut liittyen internetyhteyteen tai yhteyteen, jota on käytetty ACI:n palveluiden käyttämiseen, ovat täysin käyttäjän (ja asiakkaan) vastuulla. Asiakas kattaa mahdolliset maksut, rahansiirtomaksut, kulut ja lisämaksut, joita saattaa tulla valuutan kansainvälisessä siirrossa. Asiakas kantaa myös rahanvaihdon maksut, kulut ja muut maksut, jos he eivät voi tai eivät vastaanota euroja. Vastuu maksun suorittamisesta ACI:n osalta päättyy, kun maksu on lähetetty asiakkaan antamien tietojen mukaisesti. Asiakas on vastuussa annettujen tietojen oikeellisuudesta.

 

ACI pitää 25% (KAKSIKYMMENTÄVIISI PROSENTTIA) asiakkaalle maksetusta kokonaissummasta palvelumaksuna. Suomen ALV 24% (KAKSIKYMMENTÄNELJÄ PROSENTTIA) lisätään palvelumaksuun, jos sovellettavissa. Palvelumaksu ja ALV vähennetään asiakkaalle lähetetystä kokonaiskorvaussummasta. Korvaukseen ei kuulu asianajajien maksut tai korvaukset, lakineuvontamaksut, tuomioistuimen maksut, keräyskustannukset, korot tai muut vastaavat, jotka kaikki kuuluvat ACI:lle.

 

Jos oikeudellista edustajaa käytetään, 25% (KAKSIKYMMENTÄVIISI PROSENTTIA) lisämaksu asiakkaan korvauksen summasta lisätään palvelumaksuun.

 

  1. Sovellettava lait ja toimipaikka

 

Kaikki riidat, kiistat tai vaatimukset liittyen tähän sopimukseen, tai sopimusrikkomukset, sopimuksen irtisanominen tai sopimuksen pätevyys selvitetään välimiesmenettelyllä Suomen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten määrä tulee olla yksi. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. Sovellettavana lakina on Suomen laki.

 

  1. Immateriaalioikeudet

 

Verkkosivut sisältävät tekijänoikeuksien alaisia tietoja, mukaan lukien teksti, ohjelmistot, valokuvat, videot, grafiikat, musiikit ja ääni. Ilman kirjallista tai tekijänoikeuslakien sallimaa lupaa sivuston materiaalia ei saa jäljentää, kopioida, myydä tai hyödyntää muilla tavoilla. Sivuston materiaalia voi käyttää vain omaan ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

 

  1. Tietosopimus

 

Asiakas hyväksyy tästedes, että ACI voi kerätä, hankkia, käsitellä ja tallentaa henkilötietoja YK:n tarkoitusten täyttämiseksi.

 

Lisäksi asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille, kuten oikeudellisille edustajille, jos katsotaan tarpeelliseksi tämän sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi.

 

Lisätietoja löydät ACI:n tietosuojakäytännöistä.

 

  1. Muut käyttöehdot

 

Asiakas ymmärtää, että ACI ei esitä tai takaa sen verkkosivuillaan tai muissa mediamuodoissa toimittamien tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

 

Jos jokin tämän sopimuksen kohta on lainvastainen, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton missä tahansa oikeuspiirissä, ei se vaikuta tämän sopimuksen muiden kohtien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen; tai sen tai minkä tahansa muun tämän sopimuksen kohdan pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muissa oikeuspiireissä.

 

Jos asiakas on EU:n kuluttajalakien alainen ja haluaa käyttää oikeuttaan pois vetäytymiseen, poisveto täytyy ilmoittaa 14 päivän sisällä tämän sopimuksen hyväksymisestä ja ilmoittaa selkeästi, että asiakas haluaa vetäytyä pois sopimuksesta. Asiakkaalle tarjotun palvelun luonteen vuoksi asiakas ei voi vetäytyä pois sopimuksesta, jos ACI on ilmoittanut asiakkaalle, että lentoyhtiö on hyväksynyt vaatimuksen tai jos ACI on aloittanut vaatimuksen käsittelyn. Poisveto voidaan osoittaa hello@inspecto.com

 

Copy link